1973 Chevy K20 LWB – 350 V8, Auto, 4×4, 3/4 Ton, Restored Vinyl Bench, New Tires, Fresh Tune-up/Brakes, Killer Patina!